Usługi

Usługi świadczone przez firmę:

 • reprezentacja Wspólnoty przed organami administracji państwowej i samorządowej, sądami i organami egzekucyjnymi; w stosunkach pomiędzy właścicielami;
 • opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty ( regulaminów, statutów);
 • obsługa bankowo – księgowa w tym:
 • otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości
 • pobieranie i windykacja dochodów z pożytków
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty

  obsługa administracyjna:
   
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów: wody, ciepła, prądu, gazu oraz firmami wywożącymi śmieci
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynk
 • negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych np. ubezpieczenia mieszkań
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi
 • negocjowanie cen i warunków umów
 • nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty, modernizacje w budynku,negocjacje z wykonawcami
 • analiza i zatwierdzanie kosztorysów

  obsługa techniczna nieruchomości:
   
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów i nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie
 • zlecenie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków
 • przygotowywanie planów remontowych
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje odbiór tych prac
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych